"НҮҮДЭЛЧИН" ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАРАА ТӨЛБӨРТ БАГЦУУД

ҮНДСЭН БАГЦ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Багц 1

Download 5-10 Mbps
Upload 1 Mbps

3GB DATA + 3000 НЭГЖ

70.500 / 

30 хоног

Багц 2

Download 5-10 Mbps
Upload 1 Mbps

5GB DATA + 3000 НЭГЖ

 110.500 /

30 хоног

Багц 3

Download 5-10 Mbps
Upload 1 Mbps

10GB DATA + 3000 НЭГЖ

  208.500 /

30 хоног

 Багц 4

Download 5-10 Mbps
Upload 1 Mbps

15GB DATA + 3000 НЭГЖ

299.250 / 

30 хоног

Багц 5

Download 5-10 Mbps
Upload 1 Mbps

100GB DATA + 3000 НЭГЖ

1.950.000 / 

30 хоног

Хамтрагч байгууллагууд